محورهای کنفرانس

مدیریت

اقتصاد

حسابداری

فقه و حقوق

الهیات و معارف

علوم اجتماعی و فرهنگی

علوم تربیتی و رفتاری

علوم روانشناسی

تاریخ و جغرافیا

علوم سیاسی

فلسفه و منطق

ادبیات و زبان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

و سایر حوزه های مربوط به علوم انسانی...